Цени за охрана на физически лица

10,00 ЕВРО - БЕЗПЛАТНА ТЕХНИКА

Таксата се заплаща в левовата равностойност в брой или по банков път.
Посочената такса е без ДДС.