Профил на купувача

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана №
BG05M9OP001-1.003-0622-C01-Su01/22.08.2016 г. с предмет:
„ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО, АВТОМОБИЛИ И ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА
ОХРАНА В „СТРОНГ-ЕС” ЕООД” с три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на работно облекло
Обособена позиция 2: Доставка на 3 бр. леки автомобили и 1 бр. товарен
автомобил
Обособена позиция 3: Доставка на индивидуални средства за охрана

Краен срок за подаване на оферти: 30.08.2016 г.
до 17.00 часа.

Публична покана_160_ZUSESIF

Приложения към Публична покана BG05M9OP001-1.003-0622-C01-Su01

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана №BG05M9OP001-1.003-0622-C01-Su02/15.09.2016 г. с предмет: „ДОСТАВКА НААВТОМОБИЛИ И ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОХРАНА В „СТРОНГ-ЕС” ЕООД” с двеобособени позиции:Обособена позиция 1: Доставка на 3 бр. леки автомобили и 1 бр. товаренавтомобилОбособена позиция 2: Доставка на индивидуални средства за охрана
Краен срок за подаване на оферти: 26.09.2016 г. до 12:00 часа.Публична покана BG05M9OP001-1.003-0622-C01-Su02_160_ZUSESIF

Приложения към Публична покана BG05M9OP001-1.003-0622-C01-Su02